Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.

Twitter

1.0.170.679